CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐANG THỰC HIỆN TTHC
TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA – UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

::
SỐ PHIẾU ĐANG PHỤC VỤSỐ LƯỢT CHỜSỐ CÒN TRỐNG
CỬA SỐ: 2
Văn hóa, Y tế, Giáo dục & Đào tạo
00100
CỬA SỐ: 3
Tài nguyên & môi trường
00100
CỬA SỐ: 4
Tư pháp: Hộ tịch – Chứng thực
00100
CỬA SỐ: 5
Hoạt động xây dựng
00100
CỬA SỐ: 6
Kinh tế, Nội vụ,
Lao động-Thương binh và Xã hội
00100
CỬA SỐ: 7
Tài chính – Kế hoạch
703000
CỬA SỐ: 8
Tiếp nhận lĩnh vực đất đai
8062130
CỬA SỐ: 9
Trả kết quả lĩnh vực đất đai
9046326
CỬA SỐ: 10
000